Privacy & Cookiebeleid

Privacy Policy en cookiebeleid

Privacy policy voor O.T.A.C. VZW, eigenaar van www.otac.be

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.otac.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.otac.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van O.T.A.C. VZW en specifiek www.otac.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@otac.be.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.otac.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

www.otac.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

O.T.A.C. vzw DISCLAIMER

Onderstaande informatie is van toepassing op onze website. Door het gebruik van onze site, verklaart u zich akkoord met de disclaimer.

PRIVACYVERKLARING

O.T.A.C. vzw hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (GDPR).


Met deze Privacyverklaring wil O.T.A.C. vzw elke betrokkene natuurlijke persoon van wie gegevens worden verwerkt die hem op directe of indirecte wijze kunnen identificeren, wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op diens rechten.


Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. We raden de Gebruiker aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen.


O.T.A.C. vzw is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. O.T.A.C. vzw doet beroep op verwerkers mbt administratieve doeleinden, IT-doeleinden en hosting-doeleinden.


In overeenstemming met de Privacywet en de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van de uitvoering van webshop verkoop, verkoopstanden, giften en facturatie.

O.T.A.C. vzw verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden: Persoonlijke & financiële identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, BTW-nummer, telefoonnummer, mailadres, bankgegevens), inhoud e-mail of andere communicatiemiddelen.


Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en om de diensten van de vzw aan de bieden.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens, deze worden enkel verwerkt voor intern gebruik en worden niet verkocht aan derde partijen.


De gegevens worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.


Ze worden verwijderd uit de databank van de vzw wanneer ze niet langer nodig zijn om onze doelen na te streven.

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Foutieve of onvolledige informatie kan verbeterd of verwijderd worden als door de gebruiker bezwaar ingediend is tegen de verwerking van de persoonsgegevens; de gegevens op onrechtmatige wijze worden verwerkt; de gegevens dienen dan verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.


Uw hebt het recht u te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke.

Indien u een verzoek indient tot wijziging of correctie van uw gegevens, reageren wij steeds binnen de maand na ontvangst van uw verzoek.


O.T.A.C. vzw

Langestraat 38

1730  Asse

BE0753 621 704

info@otac.be